Nhập nguyện

*              Làm môn đệ Chúa Giê-su là một hạnh phúc lớn lao, lớn hơn cả được làm mẹ người, là phần tốt nhất. Được làm môn đệ Chúa Giê-su thì được yêu thương cách riêng, được dạy dỗ đặc biệt.

*Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta sẽ xin Chúa Thánh Thần làm cho ta hiểu thấu, cảm sâu hạnh phúc được làm môn đệ Chúa Giê-su.

Suy chiêm

1. Hơn phúc làm mẹ

a. Đọc kỹ

Lc 11,27-28: 27Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” 28Nhưng Người đáp lại: “đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghetuân giữ lời Thiên Chúa.”

     b. Suy sâu

*            Suy theo tác động

*            Ai là người có phúc thực: làm mẹ Người hay lắng nghe và tuân giữ lời Người? Tại sao?

*            Tôi có tin lời Chúa Giê-su quả quyết hay không. Nếu thực sự tôi tin thì lựa chọn thực tế của tôi và cuộc sống  của tôi phải như thế nào?

     c. Nguyện cầu

Hãy đem tâm tình, tư tưởng của tôi mà thưa lên cùng Chúa.

2. Chọn làm môn đệ là chọn phần tốt nhất

a. Đọc kỹ

Đọc kỹ Lc 10,38-42 để tiếp lấy lời Chúa dạy bảo về phúc được làm môn đệ.

Lc 10,38-42: 38Trong khi Thầy trò đi đường Đức Giê-su vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

     b. Suy sâu

*            Suy theo tác động

*            Phần Ma-ri-a chọn là phần tốt nhất. Tốt hơn phần Mát-ta chọn ở chỗ nào? Tốt nhất ở chỗ nào?

*            Phần Ma-ri-a chọn có phải là chọn làm môn đệ không?

*            Tôi có tin rằng chọn làm môn đệ Chúa Giê-su là chọn phần tốt nhất không? Tại sao?

     c. Nguyện cầu

Hãy thinh lặng nhìn vào các tâm tình và tư tưởng của mình và để lòng mình dâng lên Chúa những lời cầu.

Kết nguyện

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Bài 1: Được làm môn đệ

  1. Joseph Quốc Thịnh says:

    Được làm môn đệ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × 3 =