1. Mục đích và ơn xin

Trong chặng I, chúng ta đã cầu xin ơn hiểu thấu ơn được làm môn đệ là gì; còn ở chặng III, chúng ta xin cảm sâu hạnh phúc được làm môn đệ.

2. Cầu nguyện

Để xin được ơn trên, chúng ta sẽ cầu nguyện dưới những hình thức khác nhau theo những bài sau:

b1. Được làm môn đệ

b2. Đức Giêsu thực sự là ai?

b3. Được yêu thương cách riêng

b4. Yêu Giu-đa đến cùng

b5. Đức Giê-su yêu môn đệ đến cùng

b6. Được dạy dỗ đặc biệt.

b7. Tâm sự của Đức Giê-su trong đêm giã từ

b8. Đức Giê-su hiến thân cho các môn đệ

của Người

b9. Hai mầu cờ

b10. Làm sao làm môn đệ được?

b11. Sống làm môn đệ như Đức Mẹ

b12. Đức Ma-ri-a môn đệ kiểu mẫu

b13. Chúa muốn tôi sống thế nào?

b14. Nghi thức xin sống đúng ơn gọi

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 5 =