The-road-to-Emmaus

Linh thao là một hành trình thao dượt thiêng liêng. Vì thế, phải hiểu rõ mục đích mới có thể thao dượt được. Nếu không hiểu rõ mục đích thì công cuộc thao dượt không có phương hướng và do đó không thể thành công được. Trái lại, nếu hiểu rõ mục đích ta sẽ hiểu rõ lý do của mỗi chặng và mỗi bài thao dượt. Công cuộc luyện tập của ta sẽ có phương hướng rõ ràng.

Nhưng nếu mục đích không biến thành ao ước của ta thì ta không có sức thúc đẩy liên tục giúp ta hăng hái luyện tập. Mục đích không biến thành ao ước thì công cuộc luyện tập vẫn là những công việc áp đặt từ ngoài. Còn mục đích trở thành điều ta ao ước thì công cuộc luyện tập sẽ có sức mạnh và vui khoái vì nó là điều ta mong muốn từ bên trong.

Nhưng ao ước biến thành ơn xin thì công cuộc thao luyện mới là hành trình cầu nguyện. Bằng không thì việc thao luyện dù bền bỉ vẫn có nguy cơ là một việc làm của con người, không thể là hành trình cầu nguyện được.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Giúp làm Linh Thao

  1. con có tải bài này để tự tìm hiểu, con cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 5 =