Nhập nguyện         

*          Chúng ta đang ở chặng III là chặng cầu nguyện để xin hiểu thấu, cảm sâu ân huệ được làm môn đệ. Muốn thế,
cần phải cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Đức Giê-su đối với các môn đệ của Ngài. Chúng ta sẽ chiêm ngắm Chúa Giê-su tỏ tình với các môn đệ của Người trong đêm giã từ như
Ga 13-18,8 thuật lại.

*      Như vậy, ơn mà chúng ta xin là cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Đức Giê-su đối với mọi môn đệ để cảm thấu hạnh phúc được làm môn đệ Ngài.

Suy chiêm

Sau khi đã nhập nguyện, hãy chăm chú đọc Ga 13-18,8 với mục đích xin được ơn trên. Đọc đến chỗ nào thấy quan trọng vì giúp ta cảm nghiệm hơn tình yêu của Đức Giê-su đối với các môn đệ, thì ngừng lại đọc kỹ, suy sâu điểm ấy, rồi nguyện cầu theo phương pháp suy chiêm từng câu.

Kết nguyện

  • Xin Đức Mẹ bầu cử

Tôi xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Đức Giêsu, vừa là Con vừa là Chúa của Mẹ, nhận tôi làm môn đệ của Chúa để tôi sống như Chúa

– thứ nhất sống tinh thần khó nghèo tột bậc, và, nếu Chúa muốn, thì được sống cảnh khó nghèo thực sự như Chúa;

– thứ hai, được chịu những nhục nhã, và xỉ vả chỉ để được giống Chúa hơn, miễn là tôi chịu nổi những điều ấy mà không gây dịp phạm tội cho bất cứ ai và cũng không làm mất lòng Chúa.

Kết bằng một kinh Kính mừng.

  •     Xin Chúa con cầu bầu

          Tôi xin cùng Chúa Con cầu bầu cùng Chúa Cha để Người thương ban cho tôi những điều trên đây.

          Kết bằng kinh Lạy linh hồn Chúa Ki-tô.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two + fifteen =