Nhập nguyện

Xin hiểu thấu, cảm sâu tình yêu của Chúa Giê-su đối với Giu-đa để hiểu tình yêu của Người đối với các môn đệ và đối với bản thân.

Suy chiêm

1. Ý nghĩa của việc Chúa Giê-su rửa chân cho Giu-đa

a. Chúa có rửa chân cho Giu-đa không?

b. Chúa rửa chân cho Giu-đa để làm gì?

c. Việc Chúa rửa chân cho Giu-đa nói với tôi điều gì về tình yêu của Ngài đối với các môn đệ và đối với bản thân tôi?

2. Ý nghĩa của việc Chúa Giê-su tiên báo việc Giu-đa nộp Người?

a. Chúa đã tiên báo như thế nào?

b. Chúa tiên báo để làm gì?

c. Việc Chúa tiên báo cho Giu-đa đã nói với tôi điều gì về tình yêu của Ngài đối với các môn đệ và với tôi?

3. Miếng bánh cho Giu-đa

a. Miếng bánh chỉ điểm hay miếng bánh tình nghĩa

b. Miếng bánh tình nghĩa có ý nghĩa thế nào đối với tôi?

4. Giu-đa tiếp nhận tình yêu như thế nào?

a. Qua những phản ứng tức khắc của Giu-đa, ta thấy anh có tiếp nhận được tình yêu của Đức Giê-su không? Tại sao? Thiên Chúa có nhiều lần tỏ tình yêu đặc biệt đối với tôi không? Tôi có nhận được tình yêu của Ngài không?

b. Phải hiểu thế nào về cái chết của Giu-đa?

*Mt 27,3-5 hiểu cái chết của Giu-đa như thế nào?

Mt 27,3-5: 3Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục 4mà nói: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” Nhưng họ đáp: “Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!” 5Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.

*Phê-rô hiểu gì về cái chết của Giu-đa (Cv 1,16-18).

Cv 1,16-18: 16”Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đa-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su. 17Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. 18Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất; y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra.

*Tôi hiểu về cái chết của Giu-đa như thế nào?

5. Như vậy tình yêu của Chúa Giê-su đối với các môn đệ
như thế nào?

Kết nguyện

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − 2 =