Nhập nguyện                     

Trong giờ cầu nguyện này, tôi xin Chúa Thánh Thần cho tôi biết Cha muốn tôi sống làm môn đệ Chúa Giê-su thế nào trong đời sống cụ thể của tôi.

Suy chiêm

Cho đến nay, nhiều người chắc đã thấy rõ họ phải sống sau thời Linh Thao như thế nào. Dầu vậy họ cũng nên cầu nguyện, nhận định để chắc chắn về ý Cha hơn nữa. Tất nhiên người chưa rõ ý Cha thì giờ này là giờ phải nhận định ý Cha. Như vậy, người đã rõ cũng như người chưa rõ về ý Cha đều phải cầu nguyện, nhận định ý Cha. Họ nên làm như sau:

1. Suy chiêm lại những điểm tác dộng mạnh trong suốt hành trình Linh Thao.

2. Ghi lại kết quả một cách chính xác, đầy đu, ngắn gọn và rõ ràng trong vở nhận định hằng ngày và vào một tờ giấy.

Kết nguyện

Sau khi làm như vậy họ sẽ đem dâng cho Thiên Chúa để xin chuẩn nhận. Bình yên đó là dấu hiệu đẹp lòng Chúa. Bồn chồn lo lắng thì nên xét lại.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − ten =