Nhập nguyện

Xin Chúa Thánh Thần cho con nhận ra Đức Mẹ là người môn đệ kiểu mẫu, và xin giúp con biết sống làm môn đệ theo gương Đức Mẹ.

Suy chiêm

1. Đức Mẹ ở với Chúa như thế nào?

a. Ở với Chúa khi mang thai

* Đức Mẹ ở với Chúa Giê-su thế nào khi mang thai?

* Tôi ở với Chúa Giê-su như thế nào khi rước lễ?

b. Ở với Chúa thế nào trong đời sống ẩn dật của Chúa?

* Đức Mẹ ở với Chúa thế nào?

* Tôi có thể bắt chước Đức Mẹ như thế nào?

c. Ở với Chúa thế nào trong đời sống công khai của Người

* Đức Mẹ ở với Chúa thế nào?

* Tôi có thể bắt chước Đức Mẹ như thế nào?

d. Ở với Chúa thế nào trong cuộc khổ nạn?

* Đức Mẹ ở với Chúa thế nào?

* Tôi có thể bắt chước Đức Mẹ thế nào?

đ. Ở với Chúa khi Chúa Phục Sinh thế nào?

* Đức Mẹ ở với Chúa thế nào?

* Tôi có thể bắt chước Đức Mẹ như thế nào?

2. Đức Mẹ để Chúa sai đi như thế nào?

a. Khi thăm viếng bà E-li-sa-bét

* Đức Mẹ để Chúa sai đi đem Thánh Thần đến cho gia đình Da-ca-ri-a như thế nào?

* Tôi có thể bắt chước Đức Mẹ như thế không?

b. Khi trốn sang Ai-cập

* Đức Mẹ để Chúa sai đi như thế nào?

* Tôi có thể bắt chước Đức Mẹ như thế nào?

Kết nguyện

Xin Mẹ dạy con biết sống làm môn đệ như Mẹ.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 − twelve =