I. Nhập lễ

1. Ổn định:

Ngồi vòng tròn gần nhau để dễ thấy nhau, dễ nghe nhau, dễ thân nhau. Mình thánh Chúa đặt ở giữa để thấy gần gũi Chúa Giê-su.

2. NĐĐ xác định mục đích và cách tiến hành của buổi cầu nguyện.

     a. Mục đích: Xin giúp hòa giải với nhau. Xin được phúc làm môn đệ và xin giúp sống ơn gọi làm môn đệ, xin dâng quyết tâm, xin ơn Thánh Thần và tạ ơn và xin giúp sống tốt những năm huấn luyện để Thánh Thần có thể sai đi rao loan Tin Mừng và trừ tà.

     b. Diễn tiến: Sau khi nhập lễ thì xin dùng lời Chúa chuẩn bị tâm hồn hòa giải, rồi xin được làm môn đệ và xin giúp sống ơn gọi môn đệ, dâng quyết tâm, xin ơn Thánh Thần và tạ ơn.

3. Chủ tế: Đọc lời nguyện nhập lễ

4. Cộng đoàn hát để xin Chúa Thánh Thần đến giúp

II. Lời Chúa

1. Bài đọc 1: Mc 3,13-15

     a. Dẫn vào: Bản chất của người môn đệ

     b. Tuyên đọc

     c. Thinh lặng 3 phút

     d. Chia sẻ 15 phút: thỉnh thoảng xen một câu hát nói lên bản chất của người môn đệ, hoặc hạnh phúc được làm môn đệ.

     đ. Kết thúc bằng một bài hát.

2. Bài đọc 2: Phúc được làm môn đệ Lc 10,38-42

     a. Dẫn vào: Chọn làm môn đệ là chọn phần tốt nhất.

     b. Tuyên đọc

     c. Thinh lặng 3 phút

     d. Chia sẻ 15 phút: như trên

     đ. Cộng đoàn hát kết thúc.

3. Bài đọc 3: Để làm môn đệ được Lc 9,23; Lc 14,26-33

     a. Dẫn vào: Phải có điều kiện nào mới làm môn đệ được.

     b. Tuyên đọc

     c. Thinh lặng 3 phút

     d. Chia sẻ 15 phút: như trên

     đ. Cộng đoàn hát kết thúc (cộng đoàn đứng).

III. Hòa giải với nhau

     a. Dẫn vào:

     b. Hát Kinh hòa bình

  1. Đến làm hòa và chúc bình an

d. Hát

IV. Xin sống ơn gọi môn đệ

     a. Dẫn vào:

     b. Cộng đoàn quỳ đọc kinh xin giúp sống làm môn đệ. Nếu ai chưa xin và chưa được nhận làm môn đệ, thì đọc lời xin được nhận làm môn đệ và xin giúp sống làm môn đệ trong hoàn cảnh sống cụ thể.

     c. Các hoặc hai tổ trưởng cầu nguyện tự phát xin giúp tổ mình làm môn đệ hoặc thinh lặng để một số người cầu nguyện tự phát.

  1. Cộng đoàn hát kinh tạ ơn (đứng)

V. Dâng Chúa quyết tâm

     a. Dẫn vào:

     b. Cộng đoàn cùng nhau đọc kinh dâng Chúa quyết tâm.

Nếu ai chưa xin và chưa được nhận làm môn đệ thì đọc lời xin được nhận làm môn đệ và xin giúp sống làm môn đệ trong hoàn cảnh sống của thể.

     c. Dâng lời quyết tâm: Theo hàng hai, cộng đoàn lên đốt tờ quyết tâm. Trong lúc đó cộng đoàn hát bài Ca khúc trầm hương.

     d. Các hoặc hai đại diện cộng đoàn cầu nguyện tự phát với nội dung dâng quyết tâm hoặc thinh lặng để giờ cho ai muốn có thể cầu nguyện tự phát.

VI. Xin ơn Thánh Thần

     a. Cộng đoàn quỳ. Chủ tế cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn cần thiết cho cộng đoàn.

     b. Cộng đoàn hát kinh Chúa Thánh Thần.

     c. Cầu nguyện tự phát 10-15 phút.

VII. Nghi thức sai đi

     a. Thắp nến và trao Thánh Kinh

          Mỗi người cầm cây nến sắp hàng lần lượt đến trước mặt chủ tế. Chủ tế lấy lửa từ nến Phục Sinh, lấy Thánh Kinh từ bàn thờ trao cho mỗi người.

     b. Sau đó xếp hàng tiến đến 1 vị trí định sẵn trong khi đó hát bài “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi”.

     c. Đến điểm đã định, đặt nến và Thánh Kinh rồi hát để xin Đức Mẹ giúp biết sống ơn gọi làm môn đệ như Đức Mẹ.

VIII. Kết lễ

a. Đại diện cộng đoàn thay mặt cộng đoàn dâng lên Chúa lời cảm tạ về các ơn Chúa ban cho cộng đoàn trong khóa tĩnh tâm.

     b. Cộng đoàn hát (Xin dâng lời cảm tạ).

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 3 =