1. Mục đích và ơn xin

Hôm nay là ngày cuối cùng của hành trình Linh thao, chúng ta cầu xin để hiểu thấu vai trò của Thánh Thần trong việc biến đổi chúng ta thành môn đệ đích thực, cầu xin Người ban cho ta khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để xuống núi. Chúng ta xin Người trang bị cho chúng ta các ơn cần thiết để duy trì và phát triển ơn Linh thao.

2. Cầu nguyện những bài sau:

b1. Chúa Thánh Thần làm cho Phê-rô thành

môn đệ đích thực.

b2. Chiêm niệm để được tình yêu

b3. Nhận định hằng ngày

b4. Làm sao duy trì và phát triển ơn

Linh Thao ?

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 + ten =