1. Cần duy trì và phát triển ơn Linh Thao

a. Ơn Linh Thao là gì? Là tất cả những ơn ta đã tiếp nhận được trong suốt hành trình Linh Thao.

b. Phải duy trì và phát triển ơn Linh Thao mới biến đổi căn bản và lâu dài được.

c. Không những phải duy trì mà còn phát triển.

2. Làm sao để duy trì và phát triển ơn Linh Thao?

a. Mỗi người phải suy nghĩ học hỏi để tìm ra cách thích hợp với mình

Có một số điều cần phải nhớ:

b. Ý thức các ơn đã nhận được:

– Liệt kê các ơn đó.

– Xếp loại các ơn đó và hệ thống hóa các ơn đó.

– Nhận ra ơn nào là ơn then chốt.

e. Cầu nguyện

1) Suy chiêm hằng ngày

Chất liệu:

Dùng lại những bài của khóa Linh Thao và những bài thích hợp. Mỗi bài đọc rồi suy cho tới khi được ơn xin. Sống lại những giờ phút không thể nào quên trong hành trình Linh Thao.

Cầu nguyện: Biết dùng hoàn cảnh sống của mình. Nếu không thuận lợi hãy tạo lấy.

2) Nhận định hằng ngày:

Quyết tâm của khóa này đưa vào nhận định hằng ngày.

– Các ơn Chúa ban, cách cầu nguyện Chúa chỉ, lối sống Chúa muốn.

– Cách sống quyết tâm.

3) Tĩnh tâm hàng tháng nếu có thể.

4) Suy đi suy lại bài: Chiêm niệm để được tình yêu.

d. Sống theo hướng đã vạch ra khi quyết tâm.

đ. Tổ chức lại chương trình sống.

Muốn tổ chức lại chương trình sống thì làm như sau:

– Liệt kê các công việc làm hằng ngày, hằng tuần.

– Xếp thứ tự ưu tiên.

– Nếu cần rút vắn những việc ít ưu tiên bỏ đi những việc không  cần.

e. Giúp nhau:

Nhờ nhóm sống đạo, khóa học tập qua nhóm sống tình yêu một cách cụ thể.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 2 =