1. Mục đích của chặng chuẩn bị

Kết quả của khóa Linh Thao lệ thuộc không ít vào những điều kiện cần thiết để làm Linh Thao tốt. Chặng chuẩn bị có mục đích trang bị những điều kiện cần thiết để thao viên bước vào Linh Thao và làm Linh Thao cho tốt.

2. Chương trình của chặng chuẩn bị

Để vào Linh Thao và làm Linh Thao cho tốt, thao viên cần biết những điều được trình bày trong những bài sau:

B. 1: Những điều cần biết ngay

B. 2: Làm sao để làm Linh Thao tốt?

B. 3: Chu kỳ cầu nguyện

B. 4: Chia sẻ thiêng liêng

B. 5: Chuẩn bị tâm hồn để đến gặp Chúa

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 3 =