1. Mục đích

Mục đích của chặng này là xin Chúa Thánh Thần làm cho ta thấm nhuần tinh thần kinh Lạy Cha, để đến được với Ba Ngôi. Thấm nhuần là trí hiểu thấu, tâm cảm sâu và chí quyết sống tinh thần Kinh Lạy Cha.

2. Chương trình

Để đạt mục đích trên, chúng ta sẽ cầu nguyện bằng những hình thức khác nhau, những bài sau:

B.1: Tiền định làm con Thiên Chúa

B.2: Tạo dựng giống Thiên Chúa ….

B.3: Cha và Mẹ

B.4: Quả tim Thiên Chúa

B.5: Lạy Cha chúng con

B.5a: Bao giờ con mới biết yêu?

B.5b:Tôi phải yêu thương vì tôi là tình yêu

B.6: Cha ỏ trên trời

B.7: Ước nguyện của người con thảo

B.8: Cầu xin như người con thảo

B.9: Cha M. Kolbe làm sáng danh Cha thế nào?

B.10: Bàn tay Cha trong đời tôi

B.11: Dâng mình.

B.12: Nghi thức dâng mình.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 − 5 =