Nhập nguyện

Chúng con chỉ có thể thực sự hòa giải được với Ba Ngôi, với nhau và với mình khi chúng con cảm thức sâu xa lòng Ba Ngôi đối với chúng con: Cha vẫn yêu chúng con dù chúng con chống lại Cha. Xin Chúa Thánh Thần giúp con suy chiêm Lc 15 mà cảm thức sâu xa tình yêu của Cha đối với con là người có tội.

Suy chiêm

1. Suy chiêm theo tác động.

Đọc Lc 15,4-32 để tiếp lấy các điểm tác động rồi suy chiêm từng điểm tác động một.

Lc 15,4-32: 4“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, mà lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?  5Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’7Vậy tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

8”Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

11Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. 12Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trảy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

  14“Khi anh ta đã ăn hết sạch, tì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ:‘Biêt bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…’ 22Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Đem áo đẹp nhất ra đây cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép
vào chân cậu, 23rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng
.25”Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’ 31”Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’“

2. Niềm vui của chủ nhân

Niềm vui của chủ nhân khi tìm lại được chiên lạc giúp tôi cảm thức sâu xa tình yêu của Thiên Chúa đối với người có tội và đối với tôi như thế nào?

a. Niềm vui của chủ chiên như thế nào?

b. Niềm vui giúp tôi cảm nhận được tình Cha đối với người có tôi như thế nào?

c. Tôi cảm thấy Cha thương tôi như thế nào?

3. Niềm vui của người phụ nữ

Niềm vui của người phụ nữ khi tìm lại được đồng bạc bị mất giúp tôi cảm được tình của Cha đối với người có tội và đối với tôi như thế nào?

a. nt

b. nt

c. nt

4. Niềm vui của người cha

Niềm vui của người cha khi con trở về giúp tôi cảm được tình yêu của Thiên Chúa đối với người có tội và đối với tôi như thế nào?

a. Người cha vui như thế nào khi đứa con trở về?

b. Ông tha thứ cho nó như thế nào?

* Phục hồi quyền làm con.

* Phá vỡ mặc cảm với mình, với con ăn đầy tớ, với anh cả.

c. Niềm vui tha thứ của người cha giúp tôi hiểu và cảm được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa đối với tôi như thế nào?

5. Tình yêu tha thứ của người Cha giúp gì cho mọi người và cảm thấy thế nào?

a. Người anh cả lộ hình như thế nào?

b. Người con thứ cảm thấy thế nào?

c. Bản thân tôi cảm thấy thế nào về tình yêu của Thiên Chúa đối với người có tội và đối với bản thân tôi?

Kết nguyện

Thưa chuyện cùng với Ba Ngôi, rồi đọc lại đoạn Tin Mừng để kết thúc.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 2 =