0. Chuẩn bị

a. Phòng hòa giải

  • · Không gian: đủ chứa số người tham dự, đừng rộng quá.
  • · Ánh sáng: ánh sáng dịu của ánh nến lung linh thì thích hợp hơn.

b. Bàn thờ: Thập giá, cây nến.

1. Dẫn vào

a. Ổn định (như nghi thức dâng mình)

b. Bầu khí (nt)

c. Giải thích: Hòa giải với Chúa, với mình và với nhau.

d. Lời cầu. Sau khi giải thích, “chủ tế” cầu xin Chúa Thánh Thần đến giúp nhận ra các tội lỗi nơi mình, các mối bất hòa nơi mình và giúp ta hòa giải với Chúa, với nhau và với mình.

đ. Cùng hát: Cộng đoàn cùng hát để cầu xin ơn Thánh Thần.

2. Hòa giải với Chúa

a. Bài đọc 1: St 2,7-8.15-25 ; 3,1-19.

1) Dẫn ý: Tội là do con người không coi Thiên Chúa là Cha mà coi như đối thủ.

2) Tuyên đọc: không dùng các công thức phụng vụ

3) Thinh lặng: 1 phút

4) Chia sẻ: 14 phút. Sau mỗi 7 phút hát một câu sám hối.

  • Kết thúc: hát cả bài sám hối.

b. Bài đọc 2: Lc 15,11-32

1) đến 4): giống như 2a ở trên.

5) Hòa giải: Sau khi chia sẻ, cộng đoàn quỳ lên. Cá nhân tỏ lòng sám hối 10 phút tối đa.

6) Cộng đoàn cùng tỏ lòng sám hối qua 1 bài ca sám hối.

3. Hòa giải với nhau

a. Bài đọc 1: Ga 8,2-11

1) Hướng ý: Thấy lỗi của người, thì không ném đá người mà xét mình không lên án mà cảm thông.

2) Tuyên đọc:

3) Thinh lặng 1 phút

4) Chia sẻ: 14 phút. Sau 7 phút, hát 1 câu mời gọi hòa giải.

b. Bài đọc 2: Mt 18,21-35

1) Hướng ý: Phải luôn luôn tha thứ cho nhau. Có tha thứ cho anh em mới tiếp nhận được ơn tha thứ của Cha.

2) Tuyên đọc:

3) Thinh lặng 1 phút:

4) Chia sẻ 21 phút: Cứ sau mỗi 7 phút chia sẻ lại hát 1 câu mời gọi tha thứ.

5) Cùng hát: Cuối cùng cộng đoàn quỳ lên hát về sám hối và mời gọi tha thứ.

c. Hòa giải với nhau

1) Lời cầu dẫn vào: Người hướng dẫn cầu nguyện để dẫn cộng đoàn vào việc tha thứ.

2) Cùng hát: Cộng đoàn cùng hát: Đâu có tình yêu thương.

3) Hòa giải: Cộng đoàn đi hòa giải với nhau. (Người hướng dẫn quan sát để có thì giờ đủ để người ta kịp hòa giải).

4) Trở về chỗ hát kinh Hòa Bình

5) Cầu nguyện tự phát (nếu cần).

4. Kết thúc

Chủ tế cầu nguyện kết thúc

Cộng đoàn hát kinh Tạ ơn.

Chú ý! Ban điều hành nghi thức nên ở gần nhau và ở hàng 2.

  • Gần nhau để liên lạc với nhau dễ. Có những điều cần nhắc nhau. Người điều hành tổng quát dễ nhắc hơn.
  • Vòng ngoài để có thể thấy cả cộng đoàn và có thể nhắc nhau mà cộng đoàn không thấy nên không chia trí.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 + nine =