Chặng 3:

CHÚA GIÊ-SU DẠY SỐNG TINH THẦN KINH LẠY CHA

1. Mục đích

Chúa Giê-su là Thày dạy tuyệt vời chỉ cho ta sống kinh Lạy Cha bằng lời nói và nhất là cuộc sống của Ngài, bởi vì chỉ có Ngài mới là Người ở trong cung lòng Cha và thực sự biết Cha và đến dạy chúng ta (Ga1,18), chỉ có Ngài mới đưa ta đến với Cha được (Ga14,6). Chỉ có Đấng Hằng Hữu mới sống kinh Lạy Cha tới mức hoàn hảo trong điều kiện của chúng ta.

Trong chặng này, chúng ta lắng nghe Chúa Giê-su dạy sống kinh Lạy Cha, và chiêm ngắm Ngài sống kinh Lạy Cha để xin Ngài dạy chúng ta sống kinh Lạy Cha. Xin Ngài cho chúng ta thuộc về Ngài, để Ngài hướng dẫn chúng ta sống kinh Lạy Cha và đưa chúng ta về với Ba Ngôi. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần  giúp chúng ta hiểu thấu và cảm sâu lời dạy của Chúa Giê-su, và quyết thực hiện lời dạy của Chúa Giê-su theo sự hướng dẫn của Ngài và bằng sức mạnh của Ngài.

2. Chương trình

a. Cầu nguyện theo những bài sau:

B.1: Chúa Giê-su đưa ta tới Cha

B.2: Xóa mình để sống Kinh Lạy Cha

B.3: Quà tặng đêm Noen

B.4: Kinh Lạy Cha nơi máng cỏ

B.5: Kinh Lạy Cha trong dòng sông

B.6:  Kinh Lạy Cha nơi hoang địa

B.7: Kinh Lạy Cha quanh bàn tiệc

B.8: Kinh Lạy Cha trong vườn Diệt

B.9: Kinh Lạy Cha trên đồi sọ

B.10: Cho danh Cha cả sáng

B.11: Cho nước Cha trị đến

B.12: Cho ý Cha thể hiện

B.13: Hoàn toàn phó thác

B.14: Chẳng những tha thứ mà còn…

B.15 : Chúa yêu Phê-rô

B.16: Chúa yêu Giu-đa

B.17: Thắng cám dỗ và trừ ác thần

B.18: Chiêu đệ theo ý Cha

B.19: Ba bậc tín thác

B.20. Hai cờ hiệu

B.21: Ba mẫu người

B.22: Ba bậc khiêm nhường

b. Nhận định, quyết tâm và dâng quyết tâm theo các chỉ  dẫn sau: 

B.23: Làm sao nhận định ý Chúa?

B.24: Quyết sống Kinh Lạy Cha

B.25: Nghi thức dâng quyết tâm

B.26: Dâng Ba Ngôi quyết tâm sống Linh lạy Cha

Khi cầu nguyện anh em hãy nói: “Lạy Cha, …”  (Lc 11,2)

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × two =