Ban Sứ Vụ Hướng dẫn Linh Thao, trong năm 2022, sẽ tổ chức ba khóa LT tại Nhà Linh Thao, cho các đối tượng xác định, như sau:

– Khóa 1. Lm Gioan B. Nguyễn Ngọc Tiến, SJ, sẽ hướng dẫn khóa 1, dành cho những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, thời gian: từ chiều ngày 21 đến sáng 30/5/2022.

– Khóa 2. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ, sẽ hướng dẫn khóa 2, dành cho những người trẻ muốn phân định cách thức đi theo Đức Ki-tô trong Giáo Hội (phân định ơn gọi), thời gian từ chiều ngày 8 đến sáng 15/08/2022.

– Khóa 3. Lm Dominic Vũ Duy Cường, SJ, sẽ hướng dẫn Khóa 3, dành cho những người lần đầu tiên tham dự khóa Linh Thao, thời gian từ chiều ngày 10 đến sáng 19/10/2022.

liên hệ với Cha Dominic Vũ Duy Cường ([email protected]), để đăng ký tham dự khóa LT thích hợp.

Giuse Nguyễn Văn Lộc

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →