Khi có một điểm hoặc một câu Thánh Kinh thì nhập nguyện, suy chiêm rồi kết nguyện như sau:

Nhập Nguyện

1. Điều kiện thuận lợi

Trước hết chọn lấy những điều kiện thuận lợi nhất để suy chiêm lâu giờ. Đó là: địa điểm, thời điểm, thời gian, tư thế, tư cách và thái độ.

2. Định tâm và nhận diện

Hình dung ra cảnh định suy chiêm hoặc hình dung Chúa đang âu yếm nhìn ta. Ta chú ý tới Chúa, thở hít đều hoà và đọc đi dọc lại một câu Thánh Kinh vắn quen đọc cho tới khi lòng lắng xuống và thấy rõ Chúa đang ở trước mặt.

3. Xin ơn và xin giúp

Xin Chúa Thánh Thần giúp ta cầu nguyện và xin điều ta ao ước.

Suy Chiêm

Sau khi nhập nguyện, hãy đọc kỹ, suy sâu câu Kinh Thánh đã chọn rồi thưa chuyện với Chúa theo câu ấy gọi là cầu.

1. Đọc kỹ:

a. Người thưa với Chúa.

Nếu câu Kinh Thánh là lời của con người thưa cùng Chúa thì lấy câu ấy là tâm sự của mình mà nói lên với Chúa, rồi thinh lặng để cho lòng mình thưa với Chúa. Hãy làm như thế từ ba lần trở lên.

b. Chúa nói với Người

Nếu câu Kinh Thánh không phải lời của con người nói với Thiên Chúa, thì tưởng như Chúa nói với ta qua câu đó. Đọc thành tiếng rồi lắng nghe câu ấy vang vọng thực sâu trong lòng. Khi tiếng vang mờ đi thì đọc lại. Làm như vậy từ ba lần trở lên.

2. Suy sâu:

Sau khi đọc, hãy suy theo những câu hỏi sau:

a. Nghĩa là gì?

Câu này có nghĩa là gì? Nói câu này để làm gì? Tại sao?

   b. Chúa dạy gì?

Chúa muốn dạy tôi điều gì? Hãy nói lại như ta hiểu.

c. Chúa bảo gì?

Chúa bảo tôi làm gì. Hãy nói lại điều Chúa bảo làm.

3. Nguyện cầu

Sau khi suy, hãy thinh lặng lắng nghe Chúa nói và để lòng ta phản ứng, rồi thưa với Chúa về những tình cảm ấy và về quyết tâm thực hiện điều Chúa bảo làm.

Kết Nguyện

1. Tâm sự

Nếu chỉ suy chiêm một câu thì bước cầu xin trên đây là tâm sự kết thúc. Nếu suy chiêm từ hai câu trở lên thì tâm sự theo tâm tình cuối giờ suy chiêm.

2. Kết thúc

Kết thúc bằng cách chú ý đọc lại câu vừa suy hoặc đọc kinh Lạy Cha.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 − nine =