Trong khóa LT[1] này tôi mong muốn gì? Từ đâu tôi đến? Tôi đang đi về đâu và phải làm gì trong chuyến đi đời tôi? Bước vào LT tôi có những bận tâm lo lắng nào? Tương quan giữa tôi với Chúa thế nào trong năm qua? Tôi đã sống các mối tương quan nhân loại thế nào?  Trong gia đình? Trong nhóm? Bạn bè? Ở sở làm? Tôi có sẵn sàng mổ xẻ với Chúa đến nơi đến chốn các vấn đề của tôi không? Tôi có điều gì đang phân vân không biết đâu là ý Chúa? Tôi cần hồi tưởng lại những kinh nghiệm nào trong năm vừa qua?

Tôi tạ ơn Chúa vì những niềm vui Chúa ban cho tôi, nhưng thực sự những kinh nghiệm đó đã mang hoa quả nào cho tôi? Những vết thương, nỗi buồn, giới hạn thua thiệt . . . trong kinh nghiệm sống đã dạy tôi bài học gì và giúp tôi lớn lên thế nào? Các kinh nghiệm sống ảnh hưởng cách chúng ta tiếp xúc với người khác. Nhưng bao lâu chưa hiểu thánh ý Chúa, những kinh nghiệm đó vẫn giống luồng gió thúc đẩy tàu buồm mà không biết về bến nào.

Biến cố nào cũng là nơi Chúa Cha hẹn gặp chúng ta. Ngài thương yêu chúng ta. Đối với Ngài chúng ta quý báu hơn chim trời và bông hoa. Ngài muốn dìu dắt chúng ta đến vinh quang. Ngài có sức gìn giữ và thánh hoá chúng ta qua biến cố đó. Ngài sẽ hoàn tất kế hoạch dành cho mỗi người  nếu ta mở lòng cho Ngài.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khao khát gặp Chúa để được biến đổi! Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con trong tuần linh thao này? Chúa đòi hỏi con điều gì? Chúa có ý định nào trên con? Nguyện xin Chúa giúp con bước vào LT với tâm hồn quảng đại và đầy tràn niềm hy vọng.

Ra khỏi con người tôi để gặp Chúa có nghĩa là gì đối với tôi? Điều gì cản trở tôi đến với Chúa? Tôi cảm xúc gì khi nhận ra điều đó? Đã bao nhiều lần Chúa đi tìm tôi?


[1] Mục đích Linh Thao theo chính Thánh I nhã cắt nghĩa là:

“Hai tiếng “Linh Thao” ở đây có nghĩa là mọi cách xét mình, suy gẫm, chiêm niệm, cầu nguyện bằng miệng lưỡi hay bằng tâm trí, và các việc thiêng liêng khác như sẽ nói sau. Vì như đi dạo, đi bộ, chạy, là những việc thể thao thì cũng thế, gọi là “Linh Thao” tất cả những cách dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm ý Chúa trong cách xếp đặt cuộc đời để mưu ích cho linh hồn mình” (LT 1).

https://linhthao.net/wp-content/uploads/2014/01/Linh-Thao-30-ngay.pdf

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × one =