NHẬP NGUYỆN

Xin Chúa Thánh Thần dạy con biết người môn đệ đích thực là ai và xin giúp con trở nên người môn đệ đích thực.

SUY CHIÊM

1. Người môn đệ đích thực là người được Chúa Cha mời gọi, Chúa Giê-su tiếp nhận và Chúa Thánh Thần dẫn đưa.

 “Rồi Người lên núi và gọi những kẻ Người muốn”
(Mc 3.13a)

Các phúc âm gia đều nói lên điều này bằng những cách khác nhau:

1) Gio-an đã thuật lại rất rõ: Ga 6,43.65 ; 17,6.9.11-12 ; 1,35-51 ; 6,12-13.

43 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”
66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa”
(Ga 6,43.65).

2) Mác-cô và Mát-thêu nói điều ấy bằng hình ảnh:

Mc 1,16-20; Mt 4,18-22.

 “16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy
ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người ”
(Mc 1,16-20).

18Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.  (Mt 4,18-22).

2. Chẳng những thế, người môn đệ đích thực phải là người nhận ra tiếng gọi của Chúa Cha và đáp trả cho tiếng ấy.

“Các ông đến với Người” (Mc 3,13b).

3. Tóm lại, người môn đệ đích thực phải là người được Chúa Cha thương gọi, trao cho Đức Giê-su để người quan tâm, yêu thương, huấn luyện. Phía khác, người được gọi phải nhận ra tiếng Chúa Cha gọi, quảng đại, tự do đáp trả như Lu-ca cho thấy: Lc 5,1-11; 14,25-33.

a. Lc 5,1-11

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người
có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông
Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”
(Lc 5,1-11).

b. Lc 14,25-33

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ* cha mẹ, vợ con, anh em,chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp,
mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”
(Lc 14,25-33).

4. Nhìn lại cuộc sống của tôi, tôi thấy tôi có chấp nhận ơn gọi của người môn đệ phải như thế hay không?

Trong quá khứ, tôi lắng nghe tiếng Chúa thế nào? Đáp trả cho tiếng Chúa gọi ra sao?

Trong tương lai, tôi quyết lắng nghe tiếng Chúa thế nào? Khi nhận ra tiếng Chúa tôi sẽ đáp trả ra sao?

KẾT NGUYỆN

Nghe thấy Chúa nói với bạn, hãy trả lời Chúa rồi ghi lại kết quả của giờ cầu nguyện.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Bài 1: Người môn đệ đích thực là ai?

  1. com cảm ơn rất nhiều vì đã cho con biết thế nào là một người môn đệ chân chính. Nhưng xin cho con hỏi thêm: Rất khó để cho con có thể nhận ra con có đang được Chúa Cha gọi, trao cho Chúa Giêsu và được sự hướng dân của Chúa Thánh Thần. COn là một tu sinh, con rất muốn lắng nghe tiếng gọi của Chúa qua một người mà Chúa gửi đến cho con. Con xin cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + 18 =