TỔNG QUÁT

1. Mục đích và ơn xin

Xin Chúa Thánh Thần dạy con biết người môn đệ đích thực là ai, phải sống với Ba Ngôi, với Tha Nhân, với Bản Thân và với Của Cải thế nào.

2. Chương trình cầu nguyện

Để xin được ơn trên đây, chúng ta sẽ cầu nguyện theo những bài sau:

B1. Người môn đệ đích thực là ai?

B2. Người môn đệ đích thực phải coi Ba Ngôi là ai?

B3. Người môn đệ đích thực coi Tha Nhân là ai?

B4. Người môn đệ đích thực coi Đức Giê-su là ai?

B5. Người môn đệ đích thực coi Bản Thân và các Thụ Tạo là gì?

B6. Xin giúp con trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 + 2 =