0. Ơn xin

Xin Chúa Thánh Thần giúp con hiểu thấu và cảm sâu:

a. Khóa tĩnh tâm phải thế nào mới tốt?

b. Con đã có những điều kiện tối cần để tĩnh tâm cho tốt hay chưa?

c. Con sẽ tĩnh tâm thế nào để khóa tĩnh tâm này tốt?

1. Khóa tĩnh tâm phải thế nào mới tốt?

a. Tĩnh tâm sốt sắng chưa hẳn là tốt.

b. Tĩnh tâm khô khan cũng chưa hẳn là không tốt.

c. Tĩnh tâm có cố gắng cũng chưa hẳn là tốt.

d. Tĩnh tâm có gây được sự biến đổi căn bản và lâu dài mới là khóa tĩnh tâm tốt.

2. Theo kinh nghiệm của tôi, phải tĩnh tâm thế nào mới được biến đổi căn bản và lâu dài?

a. Những cuộc tĩnh tâm tôi đã trải qua không gây được sức biến đổi dạy tôi điều gì?

b. Những cuộc tĩnh tâm tôi đã làm thành công dạy tôi điều gì?

c. Vậy kinh nghiệm dạy tôi phải tĩnh tâm thế nào để được biến đổi căn bản và lâu dài?

3. Theo kinh nghiệm của nhiều người, phải tĩnh tâm thế nào mới được biến đổi căn bản và lâu dài?

Muốn tĩnh tâm tốt, phải tĩnh tâm với những điều kiện sau:

a. Phải tĩnh tâm theo sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

b. Phải rất khao khát được ơn xin của toàn khóa, và khao khát được Chúa Thánh Thần sinh lại theo ý của Ba Ngôi.

c. Lại phải biết vận dụng những kinh nghiệm về phương pháp cầu nguyện và biết dùng những kinh nghiệm của cuộc sống để xin cho được biến đổi căn bản và lâu dài.

4. Vậy tôi sẽ tĩnh tâm thế nào để được biến đổi căn bản và lâu dài?

5. Kết thúc

Để kết thúc, hãy ghi lại lựa chọn của bản thân về cách tĩnh tâm để được biến đổi căn bản và lâu dài rồi đem thưa với Chúa Thánh Thần.

Cảm nhận

Cảm nhận

Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

7 − 5 =