Chặng 0

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG

 TỔNG QUÁT

1. Mục đích của chặng 0

Mục đích của chặng này là chuẩn bị hành trang cần thiết để chuyến đi đem lại những kết quả mong chờ.

2. Chương trình

Để đạt mục đích trên, chúng ta sẽ chuẩn bị theo những bài sau:

B1. Những điều cần biết ngay

B2. Tôi sẽ tĩnh tâm như thế nào?

B3. Tôi sẽ cầu nguyện ra sao?

B4. Xin Chúa Thánh Thần dạy con.

Cảm nhận

Cảm nhận

Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × three =