Nhập nguyện

Hãy hình dung tôi được hạnh phúc có mặt giữa các môn đệ Chúa Giê-su, bên cạnh người và được nghe Người tâm sự trước khi Người ra đi chịu chết cho các môn đệ của Người. Xin Chúa Thánh Thần giúp con biết lắng nghe Chúa Giê-su mà cảm nghiệm Chúa Giê-su yêu các môn đệ của Người như thế nào và Người muốn các môn đệ của Người sống như thế nào khi Người ra đi.

Suy chiêm

Hãy hết sức chú ý, đọc chầm chậm Ga 14-17. Dừng lại những chỗ được tác động, đọc kỹ, suy sâu những chỗ ấy rồi nguyện cầu.

Kết nguyện

Hãy thưa chuyện cùng Chúa Giê-su và xin Chúa nhận tôi vào hàng ngũ các môn đệ của Chúa.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × four =