LT.136. Ngày thứ bốn:

Suy gẫm về hai cờ hiệu, cờ của Đức Ki-tô, Vị chỉ huy tối cao và Chúa chúng ta; cờ của Luxiphe, kẻ tử thù của bản tính loài người chúng ta.

Kinh nguyện: Kinh dọn lòng thường lệ.

LT.137. Tiền nguyện I: Lịch sử: Ở đây là Chúa Ki-tô kêu gọi và muốn cho mọi người ở dưới bóng cờ Ngài, và ngược lại, Lu-xi-phe (cũng gọi và muốn cho mọi người) ở dưới cờ nó.

LT.138. Tiền nguyện II: Đặt khung cảnh, nhìn xem nơi chốn: ở đây là nhìn xem một doanh trại vĩ đại bao hết miền Giê-ru-sa-lem, và ở đây có vị chỉ huy tối cao của những người lành là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta; một doanh trại khác ở miền Ba-by-lon, nơi có tên cầm đầu kẻ thù là Luxiphe.

LT.139. Tiền nguyện III: Xin điều tôi muốn, ở đây là xin được hiểu biết những sự lừa dối của tên cầm đầu xấu xa và ơn trợ giúp để giữ mình khỏi những sự ấy; và được hiểu biết đời sống chân thực mà vị lãnh đạo tối cao và đích thực chỉ cho chúng ta, cùng ơn để bắt chước Ngài.

[ PHẦN I ]

LT.140. ĐIỂM NHẤT: Tưởng tượng ra tên cầm đầu hết mọi kẻ thù địch ở trong một doanh trại vĩ đại miền Babylon, như đang ngồi trong một ngai lớn bằng lửa và khói, với hình dáng ghê sợ và khủng khiếp.

LT.141. ĐIỂM HAI: Suy nghĩ về việc hắn kêu gọi vô số quỷ và sai chúng đi khắp thế giới thể nào, bọn này thành này, lũ kia thành khác, không bỏ sót một thành, một miền, một bậc người hay một cá nhân nào.

LT.142. ĐIỂM BA: Suy nghĩ về những lời hắn nói với lũ quỷ, và về sự hắn khuyến khích chúng quăng lưới và xiềng xích như thế nào; rằng trước hết chúng phải cám dỗ về sự ham muốn của cải, tìm hư danh, như trường hợp thường xảy ra, để người ta dễ đi đến sự kiêu ngạo cả thể; như thế, bậc thang thứ nhất là của cải, bậc thứ hai là danh vọng, bậc thứ ba là kiêu ngạo, và từ ba bậc thang này hắn đưa vào mọi nết xấu khác.

    [ PHẦN II ]

LT.143. Phải tưởng tượng trái ngược hẳn về vị chỉ huy tối cao và chân thật là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

144. ĐIỂM NHẤT: Nhìn xem Đức Ki-tô Chúa chúng ta đang đứng trong doanh trại rộng lớn miền Giê-ru-sa-lem đó, ở một chỗ khiêm tốn, đẹp đẽ và phúc hậu như thế nào.

LT.145. ĐIỂM HAI: Suy nghĩ về sự Chúa cả thế giới chọn lựa biết bao nhiêu người, tông đồ, môn đệ v.v… và sai họ đi khắp thế gian rao truyền đạo thánh Ngài cho mọi bậc và cho mọi hạng người như thế nào.

LT.146. ĐIỂM BA: Suy xét về những lời Đức Ki-tô Chúa chúng ta phán dạy các tôi tớ và bạn hữu Ngài, mà Ngài sai đi trong cuộc viễn chinh đó, Ngài căn dặn họ tìm cách giúp đỡ mọi người bằng cách lôi kéo họ, thứ nhất đến sự nghèo khó trong lòng tột bậc, và đến cả sự nghèo khó thực, nếu bởi đó Thiên Chúa được phụng sự và nếu Người muốn chọn họ, thứ hai đến lòng ao ước chịu nhục nhã và khinh chê, bởi vì hai điều ấy mà có đức khiêm nhường như thế có ba bậc, bậc thứ nhất là sự khó nghèo đối lại với sự giầu sang, bậc thứ hai là những sự nhục nhã hoặc khinh chê đối lại với danh vọng thế gian, bậc thứ ba là khiêm nhường đối lại với kiêu ngạo; và từ ba bậc thang ấy họ phải dẫn tới mọi nhân đức khác.

LT.147. TÂM SỰ: Tâm sự với Đức Mẹ để Người xin cùng Con và Chúa Người cho tôi ơn được nhận vào dưới cờ Ngài; thứ nhất bằng sự khó nghèo trong lòng tột bực, và cả khó nghèo thực sự, nếu bởi đó Chúa chí tôn được phụng sự và nếu Người muốn chọn và nhận tôi; thứ hai, bằng sự chịu nhục nhã và bất công để nhờ đó bắt chước Ngài hơn, miễn là tôi có thể chịu những sự ấy mà không nên tội cho ai và cũng không có chi mất lòng Chúa chí tôn.

Đoạn đọc một kinh Kính Mừng

Cuộc tâm sự thứ hai: Xin cùng một điều
ấy với Đức Chúa Con để Ngài cầu xin Đức Chúa Cha cho tôi, rồi đọc kinh “Anima Christi” (Lạy Hồn Chúa Ki-tô).

Cuộc tâm sự thứ ba: Xin cùng một điều ấy với Đức Chúa Cha để ban cho tôi, và đọc một kinh Lạy Cha.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − five =