PHIẾU THÔNG TIN

ỨNG VIÊN THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN LINH THAO

 Download file mẫu Phiếu Thông Tin

Download file Cuộc Đời và Thao Thức

Tên thánh ………………. Họ …….……..…Tên lót…..………………. Tên ………..

sinh ngày ……… tháng ……….. … năm ……… …

tại ……………….. phường/xã ………………… quận/huyện ……………….. tỉnh …………………

thuộc giáo xứ …………………………..       giáo phận ……………………….

Tốt nghiệp trung học năm ……………… tại tỉnh/tp ……………………………

Tốt nghiệp THCN/CĐ/ĐH/ThS (gạch dưới chữ liên hệ) năm …………..

nghành ……………… trường …………………………… tại tỉnh/tp ……………………

Có thể đọc sách bằng ngoại ngữ …Pháp/ Anh/ Ý /Tây Ban Nha (xin xóa chữ dư thừa)

Nếu là giáo dân, nghề nghiệp hiện tại ……………………….

đã lập gia đình chưa …………..  số con …………….

hiện đang cư ngụ

tại ……………….. phường/xã ………………… quận/huyện ……………….. tỉnh …………………

thuộc giáo xứ …………………………..       giáo phận ……………………….

điện thoại gia đình ………………… điện thoại nơi làm/ riêng …………………… email …………..

Nếu sống đời dâng hiến,

hiện thuộc tu hội/ tu đoàn tông đồ/ dòng ………………………………..

đi tu năm ………………….. vào nhà tập năm  ………… ………

khấn lần đầu năm ……………….……khấn trọn năm …..……………

hiện đang sống tại cộng đoàn …………….……. địa chỉ ……………………………………….

điện thoại cộng đoàn……………………. điện thoại nơi làm việc ……………………email ……………..

Nếu là linh mục triều, năm đi tu ……………….. năm vào đại chủng viện ………………………..

tại ………………………. phó tế năm ……………………… linh mục năm ……………………….

hiện đang ở tại …………………………………….

điện thoại nơi làm việc …………………..điện thoại riêng ………………… email ………………………

Đã học thần học ở đâu? …………… niên khóa ……………… tên trường ……………….…………….

Đã tham dự bao nhiêu khóa Linh Thao từ 8 ngày trở lên? ……………………
với những ai? …………………………………………………………………………………..

Đã dự khóa linh thao 30 ngày tại ……………… năm …………… người hướng dẫn …………………

Đã làm Linh Thao trong cuộc sống dài bao lâu? ……..…. tháng, người hướng dẫn …………….……

Xin bạn viết khoảng một trang A4, về cuộc đời và thao thức của bạn, chẳng hạn:

  • những biến cố đặc biệt của bạn?
  • bạn mong ước gì nhất trong đời?
  • tại sao bạn ghi danh học khóa Huấn Luyện Người Hướng Dẫn Linh Thao này?

(Xin bạn niêm phong Cuộc Đời và Thao Thức trong phong thư khi gởi kèm với thông tin về bạn)

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve + 3 =