Nếu có ai còn bị xiềng xích bởi những mối bất hòa thì thời gian tĩnh tâm là thời gian thuận lợi nhất để giải quyết. Để hòa giải, phải giải quyết những vấn đề sau:

1. Ai bắt đầu?

Cả hai đều phải bắt đầu.

a. Theo lý: người có lỗi.

b. Theo tình: nhưng ta sống với nhau theo tình và muốn bắt chước Chúa. Người bị xúc phạm nên bắt đầu.

2. Hẹn gặp

Chỉ gặp trong giờ qui định thôi. Nếu không, bầu khí linh thao sẽ bị phá vỡ.

3. Cầu nguyện

v     Xin Chúa Thánh Thần cho đủ khôn ngoan, xóa mình và can đảm để hoà giải. Xin Thánh Thần chỉ dẫn để hiểu những điều sau:

– Bắt đầu thế nào ?

– Cái gì gây ra sự bất hoà?

– Bất hòa đã gây ra những kết quả tai hại nào?

– Làm sao để không bao giờ bất hoà nữa nhưng
yêu thương nhau hơn?

– Nếu nhỡ bất hoà, thì làm sao mau chóng
làm hoà?â2

v   Cầu xin cho bạn của mình

v   Tạ ơn

4. Gặp nhau

  • Cầu nguyện vắn để sống hòa giải trong bầu khí thân thương thiêng liêng và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
  • Làm sao mỗi bên có thể nói hết những gì
    muốn nói.
  • Mỗi bên lắng nghe trong yêu thương, cố gắng cảm thông hơn lên án và bắt bẻ.
  • Cùng nhau tìm nguyên nhân đưa đến chỗ bất hoà.
  • Tìm cách yêu nhau hơn và không để cho tái diễn sự bất hoà.
  • Nếu nhỡ bất hoà thì làm sao mau chóng làm hoà?
  • Cùng tạ ơn Chúa.

5. Cầu nguyện

Sau khi làm hòa, nên để giờ sống trong tâm tình tạ ơn và ghi lại kết quả và bài học.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + thirteen =