Jules J. Toner, S.J.

Nhiều người phấn đấu để được lớn lên trong Thần Khí và nhiều người có kinh nghiệm là những bậc thầy về đời sống thiêng liêng hoặc là những nhà linh hướng đã bày tỏ nhu cầu cần có loại sách này, và tôi đã cố gắng cho ra tập sách này. Một vấn đề quan trọng lúc này thì không phải là bài giải trình có tính lịch sử về một chủ đề không đậm tính văn chương, cũng không phải là một bộ môn thần học suy lý cao siêu về nhận định thần loại, cũng không phải là bản trình bày sơ sài về một vài nguyên lý nền tảng truyền thống. Nói như thế không phải là đánh giá thấp giá trị của các trình thuật lịch sử hoặc giá trị của luận lý thần học về chủ đề này. Cả hai đều tối cần thiết. Vấn đề hiện tại mà tôi nhận thấy rất cần thiết và khát vọng cấp bách hơn là điều gì đó đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tôi cũng không muốn coi nhẹ giá trị của nhiều bản trình bày về những nguyên tắc thực hành truyền thống (thường quảng diễn những nguyên tắc nhận định thần loại của thánh I-nhã) mà đã được trình bày cho chúng ta trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong số những liên hệ mật thiết với những nguyên lý đó, có một nhu cầu cần thiết để hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa của chúng, nhu cầu hiểu chính xác hơn về cách thức áp dụng chúng trong trường hợp cụ thể, nhu cầu nắm vững thực hành một cách sâu xa hơn về cách nhận định thần loại sao cho phù hợp với đời sống người Ki-tô hữu và về cách thức ứng phó tình huống xảy ra khi thực hiện việc nhận định thần loại. Cuốn sách này được viết với hy vọng đóng góp ở mức độ nào đó vào việc nâng cao sự hiểu biết đó.

Mặc dù quá ngắn gọn và cô đọng để có sự rõ ràng và đôi khi có những từ ngữ hơi thiếu chính xác dẫn đến sai lạc, nhưng từ bao thế kỷ tới nay bộ qui tắc nhận định thần loại của I-nhã vẫn chứng tỏ là bộ hướng dẫn nhận định thần loại hoàn hảo nhất và giúp ích trong thực hành nhất. Bộ nhận định thần loại này được phổ biến và sử dụng rộng rãi nhất. Cuốn sách này là một nỗ lực nhằm làm sáng tỏ những qui tắc nhận định thần loại bằng việc phân tích cách kỹ lưỡng bộ nhận định thần loại trong văn cảnh của Linh Thao của thánh Inhã, và qua việc nghiên cứu các bản văn chép tay khác của ngài. Mục đích của tôi là trình bày toàn bộ lời giảng dạy của thánh Inhã cách chặt chẽ và biểu lộ tính xác thực về những điều mà tôi trình bày. Lý do thừa nhận thánh Inhã là một bậc thầy xuất sắc về bộ môn nhận định thần loại và lý do gắn bó mật thiết với những điều ngài nói sẽ được khai triển trong chương thứ nhất.

Mục tiêu vừa đề ra đó không thể thành tựu nếu không có một vài nghiên cứu học thuật, và đôi khi có những bài phân tích bản văn khó hiểu, hoặc các cuộc thảo luận phê bình về những điều giải thích đối nghịch. Tất cả điều đó làm cho việc thực hiện một mục đích khác khó khăn, dù là mục đích thứ yếu nhưng rất quan trọng, đó là viết một cuốn sách dễ đọc. Tôi không muốn hi sinh mục đích thứ nhất cho mục đích thứ hai này, nhưng tôi đã làm những gì có thể để đạt mục tiêu thứ hai này trong khi vẫn ưu tiên cho mục tiêu thứ nhất. Một trợ giúp cho tôi để làm việc đó là việc đưa vào trong các chú thích cuối trang và các phụ lục bất cứ nơi đâu có thể, và bất cứ điều gì không phải mối bận tâm chung. Chính vì trường hợp đó mà những chú thích cuối trang và những phụ lục sẽ là mối quan tâm đặc biệt đối với một số độc giả.

Vì những tài liệu tham khảo liên quan đến sách Linh Thao của thánh Inhã thì phong phú và nhiều độc giả muốn dễ dàng có sẵn chúng trong tay cũng như các sách tài liệu tham khảo đối chiếu với Thánh Kinh, trong phần chính của bản văn, tôi vẫn thường viết tắt chữ Linh Thao thành LT và ghi số đoạn trong dấu ngoặc, theo chuẩn hiện hành, mà đã được thêm vào cách khôn ngoan trong bản văn của I-nhã vào năm 1928.

Nếu độc giả tìm thấy có một vài điều lập lại trong vấn đề mà tôi cho là những ý tưởng nền tảng và quan trọng, có tính phê bình thì tôi sẽ không ân hận về điều này; nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên đưa ra thông báo trước và lời biện minh. Cho dù kết quả thế nào đi nữa, ý của tôi là viết một cuốn sách có đường hướng tiến bộ rạch ròi nhưng cũng là cuốn sách để tra cứu về điều này điều kia khi cần thiết. Nếu không có một vài điều lập lại về những ý quan trọng thì khi một cuốn sách được sử dụng như thế sẽ dẫn ta đi lệch hướng trừ phi độc giả đã nắm vững và đã nhớ kỹ nội dung quá rõ ràng đến nỗi mỗi bước chính yếu mà ta tìm thấy có mối liên hệ với bất kỳ bước nào còn lại mà ta cảm thấy cần thiết để có thể xác định rõ hoặc cân nhắc. Vị linh hướng có thể tìm thấy trong cuốn sách này những chương hay những đoạn thích hợp để đề nghị ai đó có thể đọc một chương hay một vài trang nếu họ không có thời gian để đọc toàn bộ quyển sách ngay lúc này. Tuy nhiên, điều này sẽ rất ích lợi khi tìm thấy có một vài điều gì đó trong bản văn theo quan điểm riêng để ta có thể nghiền ngẫm và cân nhắc kỹ lưỡng trong thời gian rảnh rỗi. Nếu những ý tưởng chủ chốt không được lập lại thì sẽ thật khó để sử dụng cuốn sách theo cách thức này.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

3 Responses to Chú giải các Quy tắc Nhận định Thần loại của Thánh Inhã

  1. tôi có thể mua quyển sách này ở đâu trong hoa ky? nếu ở VN thì mua cách nào

  2. Kim Lam says:

    con có thể dùng trang này để linh thao trong cuo6c5so5ng1khong>

  3. Maris Kim Chi 🙂 Chị đọc qua cái này chưa? Hay quá trời luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 2 =